Sơ đồ tổ chức công ty

Nguyễn Duy Nguyên_Large
Nguyễn Duy Nguyên
Giám đốc